top of page

Algemene voorwaarden

 

DEFINITIES

1. Sophietopia: de eenmanszaak Sophietopia (handelend onder de naam Sophie Staquet), met maatschappelijk zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Sint-Baafskouterstraat 36 onder ondernemingsnummer 0684834054. Te bereiken via sophie.staquet@hotmail.com (hierna genoemd Sophietopia).

2. Klant: degene met wie Sophietopia een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Sophietopia en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sophietopia

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene

voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Sophietopia hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw aangezien Sophietopia een kleine onderneming is vrijgesteld aan btw.  

2. Alle prijzen die Sophietopia hanteert voor producten of diensten, op de website of die

anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Sophietopia te allen tijde wijzigen.

 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder

opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

● het product niet is gebruikt

● het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

● het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

● het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen

(ondergoed, badkleding, enz.)

● de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud

(dvd’s, cd’s, etc.)

● het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

● het product geen los tijdschrift of losse krant is

● het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

● de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

● op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen

van 1 bestelling

● zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

● zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

● zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat

afnemen

 

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via

sophie.staquet@hotmail.com.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van

enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.Intellectueel eigendom

1. Sophietopia behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht,

octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen,

tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,

schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Sophietopia (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter

beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

 

Aansprakelijkheid Sophietopia

1. Sophietopia is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en

voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Sophietopia aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor

directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een

overeenkomst.

3. Sophietopia is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Sophietopia aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een

catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst

en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Sophietopia vervalt in elk geval 12

maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Toepasselijk recht en bevoegde instanties

1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Sophietopia en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Sophietopia en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

 

Opgesteld 15 juli 2021

bottom of page